Sök
Stäng denna sökruta.

MoDs anmälan av Syre till Medieombudsmannen MO

Mod och dess partiledare Andreas Sidkvist har i flera artiklar i tidningen Syre utsatts för en attack där Syres journalist Daniel Vergara försöker måla upp en bild av partiet och Andreas som inte stämmer med verkligheten. Varken Mod eller Andreas Sidkvist har fått någon möjlighet att svara på de grova anklagelserna. MoD liksom Andreas Sidkvist har därför anmält Syre till Medieombudsmannen, MO för att få Syre att klandras för att ha brutit mot det pressetiska regelverket. Nedan anmälan från MoD i dess helhet. 

MoDs anmälan av Syre till Medieombudsmannen för artikel i pappersutgåvan av Syre i maj 2023 med rubriken Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet samt den digitala versionen av artikeln som publicerades 29 april 2023 här: https://tidningensyre.se/2023/29-april-2023/konspiratoriker-forsoker-ta-over-miljomagasinet/

Skäl till anmälan

Kortfattat handlar anmälan om att belysa den publicitetsskada som Syres publicering av artikeln med rubriken “Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet” har orsakat partiet MoD och vårt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och fred. 

Kort bakgrund om MoD

Partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati bildades den 21 december 2021 i Bagarmossen söder om Stockholm på grund av en oro över att de etablerade partierna inte längre stod upp för mänskliga rättigheter och demokrati för alla. Magdalena Andersson hade på en presskonferens två veckor tidigare utfärdat “kramförbud” för alla som inte vara vaccinerade och vaccinpass hade införts från 1 december. Med från start var avhoppade politiker från vänsterpartiet, miljöpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och ett lokalt stockholmsparti samt två läkare och advokat som alla delade oron över utvecklingen i Sverige och världen. 

MoDs grundkrav handlade om att avskaffa vaccinpassen och ovetenskapliga restriktioner, att diskriminering av de som kallades ovaccinerade skulle upphöra, att ingen skulle pressas att ta de då endast villkorligt godkända covidvaccinen och att massvaccineringen skulle stoppas helt då det tidigt var känt att covidvaccinen ledde till execeptionellt många allvarliga biverkningar. Däribland blodproppar i hjärnan och hjärtmuskelinflammation hos unga. Något som också ledde till att Astra Zenecas vaccin stoppades och Modernas för alla under 30 år. MoD är inte emot vaccin generellt och vi har många medlemmar som även tagit coividvaccinen men som av olika anledningar har ångrat sig. En del av MoDs medlemmar har kavlat upp för covidvaccinen då de känt sig pressade och några har fått allvarliga biverkningar och därefter ändrat sin inställning till covidvaccinen.

MoDs övriga politik bestäms av partiets 1 300 medlemmars motioner. De motioner som får ett brett stöd kan vi göra politik av. De mest populära motionerna hittills handlar om att värna yttrandefriheten, Sveriges lokala självbestämmande, ett giftfritt regenerativt jordbruk, att Sverige ska verka för fred istället för att gå med i militäralliansen NATO och att satsa på folkhälsa och förebyggande friskvård. 

Vår politik bygger i grunden på en kritik mot en samhällsutveckling som vi anser hotar demokratin, yttrandefriheten och våra mänskliga rättigheter. MoDs 10 vitkigaste ståndpunkter och vårt korta valmanifest kan läsas i sin helhet här: www.partietmod.se 

 

Vad MoD står för, svar på Syre-artikelns påståenden

MoDs politik bygger inte på ett generellt vaccinmotstånd eller på konspirationsteorier eller att vara Kremls talespersoner. Ändå är det så Syre beskriver oss i sin artikel den 29 april. I första meningen står att läsa följande:

“Ledaren för det konspirationsteoretiska partiet Mod”.

 

I tredje stycket står följande:

“I slutet av 2021 var Sidkvist med och grundade partiet Mod, som framför allt varit ett enfråge-parti, präglat av kritik mot vaccinationer och pandemirestriktioner. Detta utifrån en konspirationistisk världsanalys om en global maktelit som använder covidpandemin för att kontrollera mänskligheten.”

Vi är som sagt inte emot vacciner generellt utan har liksom ledande vaccinutvecklare både i Sverige och internationellt såsom Ann-Cathrine Engwall och Robert Malone varit kritiska till massvaccinering av unga och friska människor med vad branschföreträdare själva kallar en “cellulär genterapi” som inte testats ordentligt. Detta då huvudargumenten som användes för att sälja in global massvaccinering inte visade sig stämma över huvud taget. Vaccinen var varken säkra eller effektiva och kunde inte stoppa smittspridningen. Det sistnämnda har både Bill Gates och Pzifer nu själva har erkänt. Bill Gates gjorde sitt uttalande i en intervju efter han sålt sina aktier i det ledande covidvaccinbolaget BionTech och Pfizers erkännande av att deras vaccin inte kunde stoppa smittspridningen kom vid en ökänd utfrågning i EU-parlamentet.

Vad är det då för “konspirationistisk världsanalys av en global maktelit som använder covidpandemin för att kontrollera mänskligheten” Daniel Vergara syftar på att MoD påstås ha? 

Vi är kritiska till att WHO ska få mer makt under kommande pandemier eller hälsokriser. Men att kalla det en konspirationinistisk världsanalys är absurt, vilseledande och att betrakta som smutskastning som tycks ha till syfte att hindra en saklig debatt om de frågor vi vill ta upp debattera demokratiskt. Liknande kritik mot att WHO ska ges mer makt framförs även i andra länder vilket denna artikel i The Telegraph visar: 

WHO pandemic treaty could impose lockdown on UK, ministers fear

https://web.archive.org/web/20230525192739/https://www.telegraph.co.uk/politics/2023/05/25/who-pandemic-treaty-lockdown-uk-ministers-fear/ 

Även svenska riksdagspolitiker uttrycker oro över att WHO kan ges ökat mandat vid framtida hälsokriser vilket artiklarna i Epoch Times visar: 

Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser

https://www.epochtimes.se/Forslag-kan-ge-WHO-overstatlig-makt-i-halsokriser-358472  

Ekonomiska intressen har inflytande över WHO

https://www.epochtimes.se/Ekonomiska-intressen-har-inflytande-over-WHO  

Att kritisera de covidbevis som EU i samarbete med WHO nu förbereder att införa globalt för att kontrollera de resandes hälsostatus och möjligen även andra tillstånd är inte heller konspirationistiskt eller suspekt. Det är en helt legitim och förståelig kritik för den som insett att covidpassen inte har haft någon effekt gällande smittspridningen då vaccinen inte stoppar smittan och alltså inte bör motiveras som en hälsoåtgärd. 

MoDs analys för att kritisera hanteringen av covidpandemin kan förstås bättre genom att läsa denna debattartikel som vi skrev ihop med Läkaruppropet och Sjuksköterskeuppropet i mitten av januari 2023.

 

Exempel 1 – Debattartikel med MoDs syn på covidvaccinen

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning  av covid-19 vaccinen. I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 5 januari 2023  12 417 varav 420 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter

Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet.

Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte.

Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna.

För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

 • Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats.
 • En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut.
 • Skydd för visselblåsare bör omedelbart upprättas.
 • Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.
 • Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars. 
 • Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?
 • Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer.
 • Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke.

 

Andreas Sidkvist, ordförande MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk

Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

 

Hela debatartikeln till uppropet som har publicerats i en handfull tidningnar finns här: https://partietmod.se/2023/01/18/hur-manga-fler-allvarliga-biverkningar-av-covid-19-vaccinen-ar-acceptabla-innan-riskerna-bedoms-som-storre-an-nyttan/ 

 

Att verka för fred och en djupare förståelse av kriget i Ukraina är helt legitimt och inget som ska leda till grova anklagelser om att vara Kremls propagandister. 

Vidare skriver Vergara:

“Sedan kriget i Ukraina har Mod hittat Natomotstånd och kriget som en ny huvudfråga. Men med kritik som hämtad från Kremls talespersoner.” 

 

Vilken kritik menar artikelförfattaren är som hämtad från Kremls talespersoner? Om detta påstående stämmer så är Syre “medskyldiga” till spridande av Kremls propaganda då de tog in min debattartikel där jag i egenskap av MoDs ordförande beskriver min syn på kriget i Ukraina och vikten av att verka för fred istället för att skicka fler och tyngre vapen. 

Här min debattartikel i Syre som publicerades en månad innan Daniel Vergaras artikel. 

 

Exempel 2 – Debattartikel med MoDs syn på kriget i Ukraina

Publicerad 2023-03-29

Var kommer det att sluta om kriget i Ukraina trappas upp ännu mer? frågar sig Andreas Sidkvist. Han anser att Sverige borde sluta skicka vapen och istället använda sin position som ordförandeland i EU till att skapa en allians för vapenvila och fredsförhandlingar.

DEBATT. Det har nu gått över ett år sedan kriget i Ukraina startade på bred front. Över 200 000 soldater och 50 000 civila har hittills dödats. Nästan 14 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Drygt 8 miljoner ukrainare har lämnat landet och drygt 6 miljoner är på flykt inom landet. Nio av tio på flykt är kvinnor och barn.

Kvinnor har våldtagits, barn har skrämts, ett helt folk har traumatiserats. Om striderna fortsätter så kommer Ukraina snart att vara ett avfolkat, ödelagt land. Och många människor runt om i Europa är också rädda för en upptrappning av kriget. De fruktar för sina egna och sina barns framtid.

Den ukrainska befolkningen som brutalt attackerats av Ryssland behöver vår solidaritet. Men vad är solidaritet i detta läge? Hur länge kommer det att slåss och dödas på slagfältet i Ukraina? Och nu, ett år senare, vad är egentligen målet med detta krig?

President Zelenskyj gör ingen hemlighet av sitt mål. Efter de utlovade stridsvagnarna kräver han nu också stridsflygplan, långdistansmissiler och krigsfartyg – för att besegra Ryssland totalt? Sverige har hittills aviserat om elva militära stödpaket till Ukraina där värdet på de tio första uppgår till 10,6 miljarder kronor. Vi har gått från att skicka hjälmar till att nu skicka våra mest avancerade stridsvagnar. Vad är nästa steg? Marktrupper?

För några veckor sedan avslöjade den flerfaldigt prisbelönade journalisten Seymour Hersh i ett globalt uppmärksammat reportage att USA med stöd av Norge är ansvariga för sprängningen av gasledningarna på Östersjöns botten. Samtidigt har DN rapporterat att även svenska marinens krigsfartyg var på plats vid samtliga positioner där Nord Stream inom något dygn sedan exploderade. Vad är Sveriges roll i detta egentligen, och vem har godkänt vår eventuella inblandning i denna krigsförklaring i så fall?
Man kan befara att Putin kommer att inleda en maximal motattack om Krim attackeras. Kommer vi då obönhörligen att glida mot världskrig och kärnvapenkrig? Det skulle inte vara det första stora kriget som började så här. Men det kan vara det sista.

Med stöd av västvärlden kan Ukraina vinna individuella strider. Men landet kan inte vinna ett krig mot världens största kärnvapenmakt. Det säger den högsta militären i USA, general Mark Milley. Han talar om ett dödläge där ingendera sidan kan vinna militärt och kriget bara kan avslutas vid förhandlingsbordet. Varför inte nu då? Omedelbart!

Att förhandla betyder inte att ge upp. Att förhandla innebär att kompromissa på båda sidor. Med syftet att förhindra hundratusentals fler dödsfall och mer förödelse. Så tänker vi och över 700 000 tyskar och det är antagligen även vad hälften av den svenska befolkningen tycker. Det är dags att lyssna på oss!

Vi uppmanar regeringen att omedelbart stoppa alla vapenleveranser som endast förlänger kriget och lidandet. Sverige behöver nu som EU:s ordförandeland ta täten i en allians för vapenvila och fredsförhandlingar i samarbete med övriga europeiska fredsvänner. För varje förlorad dag kostar upp till 1 000 fler människoliv – och för oss närmare ett 3:e världskrig.

Skriv under uppropet på www.fredsuppropet.se

Här finns debattartikeln på Syres sajt: https://tidningensyre.se/2023/29-mars-2023/ukraina-behover-fred-inte-vapen/ 

Att beskriva ursprunget till Rysslands invasion och det Rysk-ukrainska krig som pågått ända sedan 2014 i östra Ukraina efter Euromajdan är inte heller att sprida Kremlpropaganda. Det är att försöka förstå ursprunget till konflikten och vad kriget handlar om bortom förenklad och fördummande krigspropaganda om att kriget beror på att Putin är galen. 

 

MoD har inte givits möjlighet att svara på någon av de allvarliga påståenden eller guilt by association-anklagelser som Syres artikelförfattare framför. 

Mitt skriftliga svar på Syres allvarliga attack mot mig, MoD och Miljömagasinet som jag mejlade den 12 maj till Syre fick jag inget svar på eller publicering av i Syre. Däremot publicerades mina svar i fem andra oberoende medier. Här återges den texten:

Exempel 3 – Debattartikel med MoDs svar på Syres artikel

Till försvar mot Syres desperata smutskastningsförsök av MoD och alla som försöker lyfta covidvaccinskandalen eller fredssamtal istället för mer vapen till kriget i Ukraina

För två veckor sedan blev jag porträtterad som en konspirationist och putinanhängare som umgås med högerextremister i en artikel i Syre. Artikeln skrevs i samband med att jag blivit invald i styrelsen för konkurrerande tidningen Miljömagasinet. Partiet MoD som jag är ordförande för målades i samma artikel upp som ett konspirationistiskt, klimatförnekande parti.

Ordet högerextrem används 23 gånger i artikeln, konspiration/ist används 12 gånger, klimatförneka/nde/re används fem gånger, Kreml används fyra gånger.

Om vi istället för att använda skuldbeläggning genom skeva associationskopplingar och genom repetering av fula ord som Expo och numera Syre-anställda Daniel Vergara ägnar sig åt, tittar på vad jag och MoD faktiskt står för så framkommer en annan bild.

MoD enar människor från höger till vänster som står upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och fred. Vi startade under årets mörkaste dag den 21 december 2021 av läkare, advokat och avhoppade politiker från fem partier som var (och fortfarande är) allvarligt oroade över den totalitära utvecklingen i Sverige och världen. Statsminister Magdalena Andersson hade ett par veckor tidigare på en presskonferens utlyst kramförbud mot alla som kunde misstänkas vara ovaccinerade. Ovetenskapliga och diskriminerande vaccinpass hade införts i Sverige. Pass som skilde de ovaccinerade från de som påstods vara skyddade genom de så kallade covidvaccinen. Att covidvaccinen inte hindrar smittspridningen och att den som var vaccinerad påstods ha ett skydd spelade ingen roll under denna mörka tid. De “ovaccinerade” skulle ändå hållas utanför samhällsgemenskapen och det argumenterades för att de “ovaccinerade” borde få betala sin vård själv eller betala sin egna begravningar.

MoDs politik bestäms av våra medlemmar och vi har hittills fått in ett par hundra motioner som medlemmar kan rösta på. Vi har ingen klimatpolitik ännu då inga motioner som fått tillräckligt stöd har inkommit i denna fråga. Men bland MoDs medlemmar finns både klimatalarmister som tror att det är kört och de som menar att hotet från klimatförändringarna är uppförstorat. Men MoD som nystartat parti har ännu inte någon klimatpolitik att presentera. Inte heller har MoD någon politik gällande Ryssland eller för den delen Kreml. Det vi är eniga om hittills är att Sverige ska hålla oss utanför NATO och militäralliansens förödande krig. Där kriget i Ukraina är det senaste kriget som understöds av USA och NATO. Vi tror att fredsförhandlingar är den enda humana vägen framåt och har argumenterat för detta.

Vi deltar i forum och sammanhang där vi kan prata om våra frågor. Senast deltog vi i en demonstration med kommunister och andra motståndare till NATO-övningen Aurora 23 i Göteborg. På Svenska bok- och mediemässan i Stockholm deltog vi för att berätta om MoDs viktigaste frågor, covidvaccinskandalen, fred, yttrandefrihet och behovet av mer demokrati. Undertecknad deltog även i ett seminarium om censuren på sociala medier samt argumenterade för mångkultur mot en författare som var kritisk till detta.

Min partikollega Stefan Torssell som beskrivs som högerextrem av Syre betraktar sig själv som borgerlig vänster men inte marxist. Han hör hemma ideologiskt hos centern på 70-talet. De kallades då för Åsa-Nisse marxister. Vart han står i NATO-frågan och gällande MoDs hjärtefråga yttrandefrihet kan den som vill höra göra i vårt samtal här. Med i partistyrelsen och som medgrundare av partiet har vi även tidigare ordföranden i Vänsterpartiet i Årsta, Martin Lööf som intervjuades här i Flamman. En av partiets medgrundare och tidigare vice ordförande är före detta miljöpartisten i 40 år, Eva Théen Johansson. Här intervjuas hon i podden Nedkavlat av undertecknad. En annan av partiets frontpersoner är MoDs populära vice ordförande och förstanamn på riksdagsvalsedeln Cecilia Strandevall. Hon var tidigare förtroendevald i Centerpartiet. Cecilia har nått hundratusentals svenskar genom sin YouTube kanal där hon bl a ställde kritiska frågor till Folkhälsomyndigheten. Med i styrelsen har vi även flygledaren Liselotte Dalén som varit förtroendevald för Sverigedemokraterna i Söderköping. Vi har även styrelsemedlemmar som tidigare röstat på Socialdemokraterna samt personer som varit aktiva i Occupy-rörelsen. Själv har jag i min ungdom varit med i Ung vänster och senare en kort period i Miljöpartiet.

Vi ser den stora bredden inom partiet som en styrka och tillgång. För att hålla ihop och vara föredömen inom politiken arrangerar vi även populära utbildningar i ickevåldskommunikation för att våra aktiva medlemmar ska bli duktiga på att kommunicera på ett sätt som skapar förståelse för sig själva, varandra och våra meningsmotståndares behov, känslor och önskemål. Vilket är grunden för en fredlig kommunikation och i längden en fredlig samhällsutveckling såsom jag och flera med mig ser det.

Vi har skrivit en handfull debattartiklar om covidvaccinskandalen, lagen om utlandsspioneri och om kriget i Ukraina. Debattartikeln om covidvaccinskandalen skrevs tillsammans med Läkaruppropet och Sjuksköterskeuppropet och artikeln och uppropet för fredssamtal mellan USA och Ryssland gällande kriget i Ukraina har skrivits under av andra demokratiska partier som Enhet och fredsaktivister från svenska fredsrörelsen. Vi har även skickat ut en handfull pressmeddelanden och deltagit på, eller arrangerat ett tiotal demonstrationer för covidvaccinskadade, fred, yttrandefrihet och mot vaccinpass och mot krav på covidvaccinering i Österrike.

De flesta av våra debattartiklar, pressmeddelanden eller information om våra aktiviteter har publicerats av medier som inte tillhör de etablerade medierna. Etablerade medier har i regel varit helt ointresserade av våra argument eller ståndpunkter. Istället har de aktivt arbetat för att framställa mitt eller partiets engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati som suspekt genom att använda ord som högerextremistitskt eller konspirationistiskt. Vilket Aftonbladet, DN och nu senast Syres artiklar visar. Efter Aftonbladets uthängning av mig som en av hjärnorna i den svenska antivacin-rörelsen så fick jag vända mig till Epoch Times för att få mitt svar publicerat om varför jag tagit initiativ till kampanjen Kavla ner – en mänsklig rättighet.

En anledning till att det svenska medielandskapet behöver breddas är just att etablerade medier aktivt och systematiskt motarbetar i princip alla som varit kritiska till ovetenskapliga restriktioner, vaccinpass, mer eller mindre tvingande “vaccinering” mot covid och den utbredda censuren av läkare, forskare och experter med andra uppfattningar än vaccinlobbyistfinansierade WHO. Samma metoder används nu för att tysta kritiska röster mot NATO eller för att smutskasta oss som tror mer på fredssamtal istället för fler vapen till kriget i Ukraina. Tillmälen som putinist och Kremlpropagandist används nu istället för att debattera sakfrågan. Denna utveckling med smutskastning istället för debatt är ett hot mot demokratin då en öppen och saklig debatt är en hörnsten i demokratin för att människor ska kunna bilda sig en egen uppfattning om olika frågor.

Tidigare Expo-anställde Daniel Vergaras smutskastningsartikel, “Konspirationist försöker ta över Miljömagasinet” är ett lågvattenmärke för svensk journalistik och vi hoppas och tror att många kan se igenom den matta av smuts som läggs runt vårt helt legitima arbete för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi tar gärna en debatt med Expo eller Syres företrädare, eller med andra som ogillar våra åsikter. Men vi accepterar inte att bli smutskastade på detta sätt och vi kommer därför att göra en anmälan till Mediombudsmannen. Om vi bedömer att det finns rättslig grund kommer vi även att ta upp de allvarligaste påståendena för prövning i en rättegång.

Andreas Sidkvist, ordförande MoD, styrelsemedlem Miljömagasinet, 12 maj 2023

Mitt svar och länkar till de medier som publicerade min debattartikel finns här:

https://partietmod.se/2023/05/12/till-forsvar-mot-etablerade-mediers-desperata-smutskastningsforsok-av-mod-och-alla-som-forsoker-lyfta-covidvaccinskandalen-eller-fredssamtal-istallet-for-mer-vapen/

Istället för att publicera mitt svar på Syres smutskastningsartikel publicerade Syre istället en uppföljande artikel där de rapporterade att flera ledande personer hade hoppat av som skribenter på grund av deras artikel om mitt engagemang i Miljömagasinet.

https://tidningensyre.se/2023/27-maj-2023/profiler-lamnar-miljomagasinet-oro-for-att-mod-ska-ta-over/

Länkar till allt som relaterar till Syres smutskastningsartikel, inklusive min inspelade intervju med Daniel Vergara finns här:

https://tidningensyre.se/2023/29-april-2023/konspiratoriker-forsoker-ta-over-miljomagasinet/ 

 

—-

Summering, MoDs skäl till anmälan av Syres artikel till Medieombudsmannen.

 • MoD har efter Syres smutskastningsartiklar varav vi nu anmäler den första (som publicerades den 29 april på tidningensyre.se och i pappersutgåvan som kom i början på maj) inte fått möjlighet att besvara de grova anklagelser och förvrängda bild av MoDs ståndpunkter som framförs i artikeln trots att undertecknad skickat in en debattartikel med mina svar och även inbjudit till debatt för att kunna svara på kritiken. 
 • Skadan av publiceringen är omfattande då mitt arbete att i egenskap av MoDs ordförande samarbeta med Miljömagasinet har omöjliggjorts, människor som jag tidigare har sett upp till har tagit avstånd och även hoppat av den tidning jag engagerat mig för att rädda. En mycket negativ nidbild av mig och MoD som ett klimatförnekande, putinistiskt parti med antisemitiska högerextrema åsikter har etablerats i Syres kanaler vilket gjort vårt arbete med att nå nya målgrupper och skapa engagemang för fred, demokrati och mänskliga rättigheter så gott som omöjligt.
 • Syres artikel är ett praktexempel på en dålig publicering som hotar en öppen debatt, mötes- och åsiktsfrihet genom sitt sätt att skuldbelägga enskilda och i detta fall ett helt parti för andras åsikter genom utstuderad så kallad “guilt by association” metodik som tycks syfta till att skrämma människor från att våga associeras med MoD eller de sammanhang vi deltar i då hotet om uthängning tydligt framgår med artikeln som avskräckande exempel. 
 • Målet tycks vara att utestänga MoD från alla “legitima”sammanhang genom att skapa ett drev och genom den etablerade “cancelkulturen” frysa ut MoD från det offentliga samtalet eller plattformar där vi kan göra våra röster hörd.
 • Syres artikel är också ett exempel på hur ett oansvarigt medieföretag använder sin plattform för att försvaga demokratin genom att återkommande starta drevliknande kampanjer för att smutskasta Sveriges snabbast växande demokratiska parti sedan start utan att ge möjlighet till genmäle. 
 • Denna anmälan är av särskild vikt då tendensen att smutskasta oliktänkande istället för att ta en debatt tycks öka inom medierna och det är därför viktigare än någonsin att MO tydligt tar ställning och agerar för att betona vikten av en god medieetik. 

 

Andreas Sidkvist, ordförande MoD, avgående styrelsemedlem Miljömagasinet, 29 juli 2023

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
0 0 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
1 Comment
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Tiger
Tiger
6 månader sedan

Lycka till med er anmälan

Mer från MoD

Relaterade inlägg

wood writing typography tiles
MoDs politik

10 grundprinciper för MoDs politik​

Denna lista bygger på de mest populära motionerna av MoDs medlemmar fram till januari 2024​ 1. Individens självbestämmande Vi fastslår att varje individ är suverän

Läs mer »
MoDs valsedlar
Insamling

Bidra till MoDs valsedelsfond

Hjälp oss lyckas i EU-valet MoD har sedan starten för två år sedan arbetat målinriktat med att ena människor från höger till vänster för att

Läs mer »
1
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x