Skriv under! | Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

3609

Antal som skrivit under hittills

Öppet brev till Sveriges nya regering, Sveriges regioner, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning  av covid-19 vaccinen. I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 5 januari 2023  12 417 varav 420 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter

Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet.

Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte.

Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna.

För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

  • Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats.
  • En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut.
  • Skydd för visselblåsare bör omedelbart upprättas.
  • Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.
  • Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars. 
  • Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?
  • Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer.
  • Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke.

 

Andreas Sidkvist, ordförande MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk

Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

 

Fler varianter av artikeln i svenska tidningar

En kortare version av debattartikeln har publicerats av Svenska Epoch Times här.

En annan version av denna debattartikel har publicerats av Nya Dagbladet här.

En längre version av denna debattartikel har publicerats av NewsVoice här.

Artikeln har även skickats i rätt format (anpassat antal tecken) till GP, DN och SvD men där refuserats.

För varje signatur skickas ett mejl till samtliga Sveriges riksdagsledamöter, regionpolitiker i 11 regioner samt till Läkemedelsverkets styrelse samt Folkhälsomyndighetens ledning.

Partiet MoD kommer även driva denna fråga framåt i samarbete med Läkaruppropet och Sjuksköterskeuppropet.

Stöd gärna MoDs arbete genom att donera eller bli medlem

Vill du skicka mejl direkt från din eget mejlprogram så finns alla e-postadresser här.

Skriv under uppropet

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

Bästa ansvariga för massvaccineringen mot covid-19,

Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan? Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning av covid-19 vaccinen. I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 5 januari 2023 12 417 varav 420 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter. Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet. Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp. Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här: ”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.” Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times. Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte. Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna. För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna. Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske: Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats. En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut. Skydd för visselblåsare bör omedelbart upprättas. Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning. Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars. Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande? Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer. Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke. Andreas Sidkvist, ordförande MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

%%din signatur%%

3609 underskrifter = 95% av mål
0
3,800

Dela med dina vänner:

     

Senaste underskrifterna
3,609
Fiia L.
Järpen 
sep 20, 2023
3,608
Örjan F.
Nygård 
sep 16, 2023
3,607
Christel A.
Trosa 
sep 09, 2023
3,606
Alf Z.
12560 
sep 09, 2023
3,605
Lisa G.
Iggesund 
sep 07, 2023
3,604
Marianne Unger H.
Helsingborg 
sep 07, 2023
3,603
Eva P.
Göteborg 
sep 07, 2023
3,602
Anna S.
74533 
Det får vara nog med korruptionen!
jun 22, 2023
3,601
Roger F.
Västerås 
Stoppa alla befintliga och framtida mRNA-sprutor!
jun 14, 2023
3,600
Margareta S.
Lyckeby SWEDEN 
jun 09, 2023

Sagt om MoD

Gillar du denna artikel?

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Telegram
Dela via Mejl
5 3 röster
Article Rating
Prenumerera
Meddela i
guest
9 Comments
Äldsta
Nyaste De Flesta Röstade
Inline Återkopplingar
Visa alla kommentarer
Nancy Sigurdsdotter
10 månader sedan

Tack för Ert MoD & Enormt Suveräna Skrivelse! ***

Andreas Sidkvist
10 månader sedan

Tack för uppmuntran! 🙂

Bert
Bert
10 månader sedan

BRA!

trackback

[…] Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms s… […]

Kamilla Johansson
Kamilla Johansson
9 månader sedan

Detta är det bästa som har hänt sedan… ja, jag vet inte vad! Så många kloka människor som litar till sin egen person och sitt sunda förnuft som kommer tillsammans tack vare detta parti (Grattis till 1 år snart den 17 december!) med bästa namnet, ever!! Vem vill i n t e ha Mänskliga rättigheter och Demokrati i sitt samhälle? Ett tips för framtiden är att ta med ett OSA (Om Svar Anhålles) i öppna brev osv så att åsikterna inte blir obesvarade. Jag tror visserligen att MoD kommer att fråga igen och igen och igen tills svar utkräves. Bara att kämpa på tills vi är ett parti som inte går att bortse ifrån, sakta men säkert urholkar droppen stenen … 💧 💧 💧 🪨

trackback

[…] Hur många fler allvarliga biverkningar av covid-19 vaccinen är acceptabla innan riskerna bedöms s… […]

monica
monica
7 månader sedan

Jag vill bara skriva under, var gör jag det?

Beverley Johansson
Beverley Johansson
7 månader sedan

Bra gjort! Detta behövs!!

trackback

[…] Hela debatartikeln till uppropet som har publicerats i en handfull tidningnar finns här: https://partietmod.se/2023/01/18/hur-manga-fler-allvarliga-biverkningar-av-covid-19-vaccinen-ar-acce…  […]

Mer från MoD

Relaterade inlägg

Evenemang

Summering Urkult 3-6 augusti 2023

Mellanvalåret 2023 var ett tiotal medlemmar från MoD på Urkult varav de flesta var förbi MoDs bord strax utanför festivalområdet. Några avsatte även någon timme

Läs mer »
9
0
Skulle älska dina tankar, vänligen kommentera.x
()
x